Aerospace เป็นคำที่ประกอบด้วยคำย่อย 2 คำ คือ Aero และ Space โดยคำว่า Aero เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก (Greek) คือ āero มีรากศัพท์เดิมคือ āēr  ซึ่งคือคำว่า air  แปลว่า อากาศ (Air) ในที่นี้หมายถึงบรรยากาศ (Atmosphere) จึงกล่าวได้ว่า Aero แปลว่า อากาศ

ขณะที่ Space เป็นคำมาจากภาษาลาติน คือ spatium  โดยต่อมาภาษาฝรั่งเศสเขียนเป็น espace ซึ่งในปัจจุบัน คือคำว่า Space โดยรากศัพท์แปลว่า ที่ว่าง ในที่นี้หมายถึงส่วนของจักรวาล (Universe) ที่อยู่เหนือหรือเกินบรรยากาศขึ้นไป โดยบางครั้งจะใช้คำว่า Outer Space

กล่าวโดยสรุป Aerospace มีความหมายรวมหรือศาสตร์ที่พิจารณามิติแห่งบรรยากาศ (Atmosphere) ที่มีอากาศเป็นตัวกลาง (Media) และ อวกาศ (Space) ซึ่งเป็นพื้นที่ปราศจากอากาศ อันเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะศึกษาให้เกิดความรู้และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนด้านธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติในอนาคต

การท่องไปในอากาศและอวกาศ : Nautics in Air and Space

ด้วยความสนใจของมนุษย์ที่ต้องการพิชิตธรรมชาติ หรือออกเดินทางไปยังจุดหมายที่ไม่เคยยังไม่มีใครเคยไปมาก่อน การศึกษาถึงการเดินทางไปในอากาศจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ให้ความสนใจมาตั้งแต่อดีตรวมทั้งไปในอวกาศ ทำให้การศึกษาและการพัฒนาด้าน Aerospace แบ่งได้ออกเป็นสองสาขาใหญ่ คือ Aeronautics และ Astronautics โดยได้ผสมผสานคำว่า nautics ซึ่งเป็นคำมาจากภาษากรีก คือ nautikos โดยคำนี้หมายถึง การเดินทางหรือการท่องไป ดังนั้น Aeronautics กล่าวถึงการดำเนินการที่จะเดินทางไปภายในบรรยากาศที่มีสภาพแวดล้อมเป็นอากาศ ขณะที่ด้าน Astronautics เป็นการดำเนินการสำหรับการเดินทางในอวกาศเหนือจากสภาพบรรยากาศที่ไม่มีอากาศเป็นตัวกลาง  

การแบ่งประเภทของ Aerospace

เรียบเรียง : นาวาอากาศเอก ดร. พนม อินทรัศมี

วันนำเสนอ : 13 เมษายน 2564

Previous articleเฮลิคอปเตอร์อินเจนูตี้เลื่อนการบินออกเที่ยวแรกบนดาวอังคารออกไป
Next articleAerospace : ตอนที่ 2 การแบ่งขอบเขตส่วนอากาศและอวกาศ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here